Thông tư 41-2016/BLĐTBXH Quy định về giá Thông tư 41-2016/BLĐTBXH Quy định về giá 9, Th12 2017

Quy định về giá tối thiểu về Dịch vụ kiểm định Kỹ thuật an toàn loa động.