BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CỐP PHA TRƯỢT; CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG ĐỘC LẬP; MÁY KHOAN, MÁY ÉP CỌC, ĐÓNG CỌC SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, ký hiệu QTKĐ: 04-2017/BXD.

2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với càn phân phối bê tông độc lập, ký hiệu QTKĐ: 05-2017/BXD.

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình, ký hiệu QTKĐ: 06-2017/BXD.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng các ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với từng quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn để phù hợp với trình độ phát triển công nghệ của các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

2. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho các máy, thiết bị theo các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn quy định tại Điều 1 Thông tư này, các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đến Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

3. Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng các máy, thiết bị theo các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo, Website của Chính phủ, Website BXD;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị thuộc BXD;
– Lưu: VT, Cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

Thông tư Bộ Xây DựngBXD_11-2017-TT-BXD_16102017

Bình luận

Tin tức khác
Toàn bộ VB của Bộ Xây Dựng Toàn bộ VB của Bộ Xây Dựng 18, Th3 2018

Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình Trong thời gian vừa qua, các sự cố gây hư hại cho công trình và...

HỒ SƠ KỸ THUẬT THIẾT BỊ HỒ SƠ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 21, Th2 2018

25ton-load-chart TL250M 25ton-load-chart Catologue_CC2800-1 CC 2800 cc-2800_600t_demag D-508 DH 400 LoadCatalogue_3 DH 600 DH350-3 DH-500-5 DH-500-6 (1) DH-500-6 Kobelco 7120 nippon-sharyo-dh-408-95m P-H-Kobelco-T500(1) P-H-Kobelco-T550(1) QTKĐ 01-2016-BXD thong so cac loai bua dong coc TL-200M UNIC2 UNIC-K-50W UNIC-K-300A-UD UNIC-KYOEI-K-110 UNIC-U-200F UNIC-U-200F-B kh125-3_sp...